Beleid Twiske-Waterland

 

Ambitiedocument Twiske-Waterland

Eind 2018 is besloten de visies van Het Twiske en Landschap Waterland te actualiseren. Veel van de eerder voorgenomen plannen zijn uitgevoerd en er liggen tal van nieuwe opgaven voor het gebied. Dit besluit heeft geleid tot een ambitiedocument. Het Algemeen Bestuur Twiske-Waterland stelde op 25 juni 2020 het ambitiedocument Twiske-Waterland vast, nadat eerder gemeenteraden en provinciale staten hun zienswijze, hun mening hadden gegeven. De vaststelling ging gepaard met aanvullingen over de balans tussen natuur en recreatie, overnachtingen, evenementen en participatie.

Met het vaststellen van het ambitiedocument Twiske-Waterland kon worden gestart met de uitwerking ervan: een meerjarenuitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de activiteiten van het recreatieschap en wordt afgestemd op prioriteiten, gemeentelijke planningen en regionale opgaven voor natuur, landschap en recreatie: de taken van het recreatieschap. Eind 2020 is dit programma voor vaststelling voorgelegd aan het bestuur.

Uitvoeringsprogramma ambitiedocument Twiske-Waterland 

Op 25 juni 2020  stelde het bestuur haar ambities voor de komende jaren vast in het ambitiedocument Twiske-Waterland. Die ambities zijn uitgewerkt in een meerjarenuitvoeringsprogramma aan de hand van de drie hoofddoelen: meer biodiversiteit, het spreiden van toenemende recreatiedruk en een breder recreatief aanbod. Dit uitvoeringsprogramma met voorstellen en acties voor het hele beheergebied van het recreatieschap, wordt jaarlijks geëvalueerd en actueel gehouden om de ambities te kunnen verwezenlijken. Een belangrijke boodschap die het bestuur meegeeft, is: er moet een goede balans zijn tussen natuur en recreatie.

Nu ook het uitvoeringsprogramma is vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur Twiske-Waterland op 3 december 2020, kan worden gestart met het uitwerken van projecten en het betrekken van de stakeholders daarbij.