Start werkzaamheden project 'natuurherstel rietgrasland in Het Twiske'.

Publicatiedatum: 30 november 2022

Maandag 28 november is de aannemer gestart met de werkzaamheden en deze zijn naar verwachting medio maart 2023 (voor het broedseizoen) afgerond.

In het mooie recreatie- en natuurgebied Het Twiske liggen diverse percelen rietgrasland. Door het recreatieschap Twiske-Waterland is een projectplan gemaakt om op een aantal van die percelen de rietgraslanden (natuur) te herstellen en terug te brengen in de oude staat. De in het plan voorgestelde extra beheermaatregelen moeten ervoor zorgen dat de natuur mooier, robuuster en aantrekkelijker wordt voor rietvogels om te broeden en te verblijven. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan o.a. uit: maaien, het uitdiepen van greppels, plaggen, opslag verwijderen en baggeren. Het gaat om het aanpakken van natuurherstel op de rietland percelen in deelgebieden de Ekkers, de Leers, Klaas Dobbers Droogte en de Vennen. De totale oppervlakte van deze gebieden is 8,5 ha.

Meer biodiversiteit
Door meer biodiversiteit en een ander beheer van de rietlanden (meer riet) worden de percelen nog aantrekkelijker gemaakt voor zeldzame vogels zoals de beschermde roerdomp en de bruine kiekendief. Beide vogelsoorten leven namelijk graag in uitgestrekte rietvelden en voelen zich thuis in deze voor hun natuurlijke habitat.

Ecologisch beheerplan en monitoring vogelstand
De herstelwerkzaamheden van de rietgraslanden is éen van de aanbevelingen uit het ecologisch beheerplan. In 2020 is gestart met een ecologisch onderzoek om zicht te krijgen op de actuele natuurwaarden: biodiversiteit in brede zin en doelsoorten (Natura 2000) van Het Twiske. Vervolgens is op basis van de resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek een ecologisch beheerplan gemaakt. In dit beheerplan worden beheer- en inrichtingsmaatregelen opgenomen om  de biodiversiteit in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Twiske Natura 2000-gebied
Het Twiske is niet alleen een geliefde plek voor recreatie, het is ook een heel bijzonder natuurgebied. Zo bijzonder dat het zelfs is aangewezen als Natura 2000 gebied en een zogenaamd vogelrichtlijngebied is. Dit houdt in dat het volgens de richtlijn van de Europese Unie een gebied betreft waar zeldzame of bedreigde vogelsoorten voorkomen dan wel overwinteren.

Financiering
Het project 'N 2000 herstelmaatregelen rietgraslanden' in Het Twiske wordt door de provincie Noord-Holland gesubsidieerd.

Fotobijschrift: maaiwerkzaamheden in deelgebied De Leers.


Meer nieuws