Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Twiske-Waterland. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet.

Controleverordening 

Financieringsstatuut

Nota activeren, waarderen en afschrijven

Nota reserves en voorzieningen

Verordening Financieel Beheer

Financiële stukken

Onderstaande financiële stukken zijn in het in het Algemeen Bestuur Twiske-Waterland op 14 juli 2023 vastgesteld:

Jaarstukken 2022 Twiske-Waterland

Infographic bij jaarverslag 2022 Twiske-Waterland

Begrotingswijziging 2023 Twiske-Waterland 

Programmabegroting 2024 Twiske-Waterland

Onderstaande financiële stukken zijn in het Algemeen Bestuur Twiske-Waterland op 7 december 2022 vastgesteld:

Najaarsnotitie 2022 Twiske-Waterland

Kadernota 2024 Twiske-Waterland

Onderstaande financiële stukken zijn in het in het Algemeen Bestuur Twiske-Waterland op 6 juli 2022 vastgesteld:

Jaarstukken 2021 Twiske-Waterland, vastgesteld op 6 juli 2022

Infographic bij de jaarrekening 2021 Twiske-Waterland

Begrotingswijziging 2022 Twiske-Waterland, vastgesteld op 6 juli 2022

Programmabegroting 2023 Twiske-Waterland, vastgesteld op 6 juli 2022

Aanbestedingsrichtlijnen van de overheid

Het recreatieschap is gehouden aan de aanbestedingsrichtlijnen van de overheid voor de werken, leveringen en diensten. Dat geldt ook voor vastgoed dat beschikbaar is voor de markt of voor locaties die voor ontwikkeling in aanmerking komen. Lees hier de volledige inkoop- en aanbestedingsrichtlijn en de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Mandaat

Recreatie Noord-Holland heeft de bevoegdheid om in naam van bestuursorgaan Recreatieschap Twiske-Waterland besluiten te nemen. Bekijk hier het Mandaatbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatie Noord-Holland  N.V. 

Overige regelingen

Ook andere regelingen met betrekking tot ondernemerschap binnen recreatieschap Twiske-Waterland zijn uitvoerig gedocumenteerd. Lees hier de organisatieverordening Recreatieschap Twiske-Waterland en de raamovereenkomst voor uitvoering van werkzaamheden.